IPFT

שיטת האבטחה הלחימתית הישראלית

 • אודות הקורס:

האיום המתמשך על מוקדים ישראליים והנחיתות בה נמצא הגוף המותקף הביאה מספר מומחים בתחום האבטחה וההדרכה לפתח שיטת לחימה חדשנית ישראלית, אשר בקרות אירוע  טרור, שימוש בה מבטל את היתרון של התוקף ו"הופך את הגלגל" כך שהמותקף יוכל להתמודד מול האיום והסיכון בהצלחה.

בסיס שיטה זו, מסתמך על שדרוג ואפיון נשא הנשק ממאבטח סטטי ללוחם בודד מקצועי, בעל ידע טכני ויכולת קבלת החלטה נכונה, ובעזרת כלים אלו סיכוייו להתמודד מול האתגר רבים ויש ביכולתו להביא לפתרון מוחלט - כזה שיסכל את מעשה התוקפנות במהירות האפשרית.

לצורך יישום שיטת האבטחה הישראלית  בקרב נשאי הנשק, נקבעה תכנית המכשירה  את האנשים לזהות את היריב או את הסיכון, לתת מענה מקצועי אבטחתי או לחימתי בהתאם לתרחיש על ידי הלוחם הבודד ולהעביר אחריות להמשך טיפול בידי גורמים מוסמכים מיד לכשיגיעו לזירה. ביה"ס מ.ר הולנדר מוסמך ע"י הרשויות הלאומיות בישראל להכשרה בתחום האבטחה והלחימה, ולשם כך מעסיק מדריכים איכותיים, אשר מגיעים עם רקע מיחידות מובחרות ובעלי ניסיון מבצעי מוכח ונמנים עם צמרת המדריכים הקיימים בתחום זה. 

חלק מבוגרי הקורס, היו מעורבים באירועי טרור וזכו להערכה רבה בשל הנחישות והמקצועיות שהפגינו כאשר השתמשו בשיטת האבטחה הלחימתית הישראלית.

 משתתפי הקורס, ציינו בהערכה רבה את החשיפה המקצועית הגבוהה לה זכו במהלך ההכשרה יחד עם הדרישה למאמץ פיזי ונפשי בו נדרשו לעמוד ואישרו כי הם זכו לחוויה מעשירה בידע, ובלתי נשכחת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Design by K9 © 2010 Copyright